loading
 • Ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 16-300 Augustów, Polska
 • Poniedziałek - Piątek 08:00 - 16:00

SPIS TREŚCI:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. USŁUGI CYFROWE NA PLATFORMIE B2B
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
 5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU
 6. RĘKOJMIA I GWARANCJA
 7. DROPSHIPPING
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • 1.1 Platforma B2B dostępna pod adresem internetowym Wagney.pl prowadzona jest przez Wagney sp. z o.o. pod adresem: ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich nr 18, 16-300 Augustów, NIP: 8461673089, REGON 526617420, adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu: 730800911.
 •  
 • 1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest do przedsiębiorców korzystających z Platformy B2B.
 •  
 • 1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Platformie B2B w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Platformy B2B. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Platformie B2B, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Platformie B2B plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie z Platformy B2B, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z Platformy B2B Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 •  
 • 1.4 Definicje:
  • 1.4.1   SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA Wagney sp. z o.o. pod adresem: ul. I Pułku Ułanów Krechowieckich nr 18, 16-300 Augustów, NIP: 8461673089, REGON 526617420.
  • 1.4.2   DROPSHIPPING– usługa zlecona przez Klienta, a świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na bezpośrednim dostarczeniu Klientowi Końcowemu towarów z oferty handlowej nabytej przez Klienta od Sprzedawcy.
  • 1.4.3   DZIEŃ ROBOCZY– jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  • 1.4.4   FORMULARZ REJESTRACJI– formularz dostępny w Platformie B2B umożliwiający utworzenie Konta.
  • 1.4.5 FORMULARZ ZAMÓWIENIA– Usługa Cyfrowa, interaktywny formularz dostępny w Platformie B2B umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
  • 1.4.6 KLIENT
   • 1.4.6.1 osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą. Przy czym Umowa Sprzedaży posiada dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
   • 1.4.6.2 osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę 
   • 1.4.6.3 Sprzedaży ze Sprzedawcą, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   •  
  • 1.4.7   KLIENT KOŃCOWY – osoba lub podmiot, z którym Klient zawarł umowę sprzedaży towaru nabytego od Sprzedawcy.
  • 1.4.8   KODEKS CYWILNY– ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. Dz.U.2023.1610 t.j. z dnia 2023.08.14).
  • 1.4.9 KONTO– Usługa Cyfrowa, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach na Platformie B2B.
  • 1.4.10 NEWSLETTER– Usługa Cyfrowa, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach na Platformie B2B.
  • 1.4.11  PLATFORMA B2B – platforma internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: Wagney.pl
  • 1.4.12  PRODUKT– dostępna na Platformie B2B rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  • 1.4.13  REGULAMIN– niniejszy regulamin Platformy B2B.
  • 1.4.14  USŁUGA CYFROWA– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Dostawcę na rzecz Zamawiającego za pośrednictwem Platformy B2B, zgodna z definicją usługi cyfrowej z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  • 14.4.15   USŁUGOBIORCA
   • 1.4.15.1 osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Cyfrowej,
   • 1.4.15.2 osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Cyfrowej,
   • 1.4.15.3 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Cyfrowej.
  • 1.4.16  ZAMÓWIENIE– oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2. USŁUGI CYFROWE W PLATFORMIE B2B

 • 2.1    Na Platformie B2B dostępne są następujące Usługi Cyfrowe: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  • 2.2.1  Konto– usługa cyfrowa, na którą składa się prowadzony dla Usługobiorcy w Platformie B2B pod unikalną nazwą (login) zbiór zasobów, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy B2B, korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, NIP, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
   • 2.1.1.1 Usługa Cyfrowa Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Wagney sp. z o.o. I Pułku Ułanów Krechowieckich nr 18, 16-300 Augustów
  • 2.1.2 Formularz Zamówienia– korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka na Platformie B2B. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Platformy B2B po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Platformy B2B). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, NIP oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności.
   • 2.1.2.1  Usługa Cyfrowa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  • 2.1.3 Newsletter– korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Platformy B2B adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Zapisz się”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta, wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
   • 2.1.3.1  Usługa Cyfrowa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres: Wagney sp. z o.o. I Pułku Ułanów Krechowieckich nr 18, 16-300 Augustów
   •  
 • 2.2   Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa w aktualnej wersji: Mozilla Firefox; Opera; Google Chrome; Safari lub Microsoft Edge; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 •  
 • 2.3  Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Platformy B2B w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

 • 3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień na Platformie B2B zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
 •  
 • 3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Platformy B2B podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Platformy B2B w trakcie składania 
 •  
 • 3.3    Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 •       3.3.1 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży na Platformie B2B za pomocą Formularza Zamówień.
  • 3.3.2 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia na Platformie B2B zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.
  • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  •  
 • 3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Platformy B2B oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Platformy B2B Sprzedawcy.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

 • 4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • 4.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
  • 4.1.2 Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Paynow – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Platformy B2B w zakładce informacyjnej dotyczącej sposobów płatności oraz na stronach internetowych  https://faq.paynow.pl/docs/informacje-o-platnosciach-paynow
   • 4.1.2.1 Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Paynow. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
    • Paynow obsługuje mElements spółka akcyjna, NIP: 5223047892, Adres: 00-850 Warszawa, ul. prosta 18
     Numer KRS: 0000590484, Kapitał zakładowy: 14 500 000,00
 • 4.2 Termin płatności:
    • 4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
    •  
 • 4.3 Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 •  

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

 • 5.1 Dostawa Produktu jest dostępna na terytorium Polski.
 •  
 • 5.2 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Platformy B2B w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 •  
 • 5.3 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.
 •  
 • 5.4 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
  • 5.4.1 Przesyłka kurierska,
  • 5.4.2 Odbiór osobisty dostępny w jednym z punktów stacjonarnych Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji oraz dni i godzin otwarcia punktów stacjonarnych znajdują się na stronie Platformy B2B w zakładce „Dane kontaktowe”.
  •  
 • 5.5 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • 5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  •  
 • 5.6 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 3 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 •  
  • 5.6.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku  bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  • 5.6.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

6. RĘKOJMIA I GWARANCJA

 • 6.1 Dostawca dokłada wszelkich starań, aby proces kontroli jakości realizacji Umowy Sprzedaży przebiegał poprawnie, a towary z wadami fizycznymi nie zostały wprowadzone do obrotu.
 •  
 • 6.2 Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 •  
 •     6.2.1  Jeżeli po otrzymaniu Produktu Klient znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go na swój koszt na adres: Ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 18 16-300 Augustów, Polska
 •     6.2.2  Do odsyłanego Produktu należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji.
 •     6.2.3  Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 30 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia.
 •   6.2.4 Produkt niezgodny z umową zostanie – wg wyboru Sprzedawcy – naprawiony lub wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Klientowi równowartość ceny Produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne Produkty.
 •    6.2.5 Wyłącza się uprawnienia Klienta z tytułu niezgodności Produktu z umową dalej idące niż wyżej opisane. 
 •  
 • 6.3 Na Produkt może zostać udzielona gwarancja – jest to odpowiedzialność umowna (dodatkowa) i można z niej skorzystać, gdy dany Produkt jest objęty gwarancją. Gwarancja może być udzielona przez inny podmiot niż Sprzedawca (np. przez producenta lub dystrybutora). Szczegółowe warunki dotyczące odpowiedzialności na podstawie gwarancji, w tym także dane podmiotu odpowiedzialnego za realizację gwarancji oraz podmiotu uprawnionego do skorzystania z niej są dostępne w opisie gwarancji, np. w karcie gwarancyjnej lub w innym miejscu dotyczącym udzielenia gwarancji.

7. DROPSHIPPING

 • 7.1 Dropshipping, o ile Strony nie uzgodniły inaczej, standardowo obejmuje: przyjmowanie zamówień od Zamawiającego, przygotowanie Produktu do wysyłania wraz z jego opakowaniem i, w zależności od wyboru Zamawiającego, dostawę Produktu do Klienta Końcowego lub wysłanie Produktu korzystając z listu przewozowego przysłanego przez Klienta.
 •  
 • 7.2 Sprzedawca nie jest stroną umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Klientem Końcowym. Wszelkie rozliczenia z tytułu takich umów odbywają się na zasadach i warunkach określonych przez ich strony. Realizacja obowiązków lub uprawnień przez Klienta Końcowego związanych z zawartą z Klientem umową, zwłaszcza gdy Klient Końcowy jest konsumentem, odbywa się bez udziału Sprzedawcy.
 •  
 • 7.3 Sprzedawca udziela nieodpłatnej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej zgody na wykorzystywanie przez Zamawiającego materiałów i informacji dostępnych na stronie hurtowej wyłącznie na potrzeby promowania i sprzedaży przez Zamawiającego towarów z Oferty handlowej Sprzedawcy. Wykorzystywanie materiałów i informacji, o których mowa w zdaniu poprzednim, do innych celów i przez inne osoby, aniżeli określono w Regulaminie jest zabronione.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • 8.1 Umowy zawierane poprzez Platformę B2B zawierane są w języku polskim.
 •  
 • 8.2 Zmiana Regulaminu:
   • 8.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
    • 8.2.1.1 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Cyfrowej – Konto) zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
    • 8.2.1.1 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 • 8.3 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą a Klientem/Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 •  
 • 8.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344 t.j.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.6.2.4